Εν αναμονή απόφασης της ΑΠΔΠΧ για τα ψιλά γράμματα στα ασφαλιστικά συμβόλαια

0

Από την Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα κριθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει από τα «ψιλά γράμματα» των ασφαλιστικών συμβολαίων που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα υγείας και τα προεκτυπωμένα κείμενα των ασφαλιστικών συμβολαίων. Στην Αρχή προσέφυγε μία γυναίκα που κατήγγειλε ασφαλιστική εταιρεία για αθέμιτη και παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Εν προκειμένω, η προσφεύγουσα ζήτησε από ασφαλιστική εταιρεία να της δοθούν τα έξοδα τα οποία κατέβαλε στο εξωτερικό για εγχείρηση που έκανε, ενώ η ασφαλιστική εταιρεία, αντί να καταβάλει τα χρήματα, την ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι από τα στοιχεία του ιατρικού της φακέλου που τηρείται στην κλινική «Υ» προέκυπταν στοιχεία που δεν επέτρεπαν την ενεργοποίηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στη συνέχεια, με διαδοχικά γραπτά ερωτήματά της προς την ασφαλιστική εταιρεία, η γυναίκα ζήτησε να ενημερωθεί εγγράφως για τα αίτια της μη αποζημίωσής της, αλλά και να της δοθεί αντίγραφο του ιατρικού φακέλου της. Από την πλευρά της, η ασφαλιστική εταιρεία απάντησε μόνον ως προς το πρώτο αίτημά της, ενώ απευθυνόμενη στον δικηγόρο της ασφαλισμένης τόνισε ότι “όπως προκύπτει από τα δεδομένα εισαγωγής στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο ”Υ”, η ασφαλισμένη έπασχε από νόσο η οποία προϋπήρχε της υποβολής αίτησης για την έκδοση του ασφαλιστήριου συμβολαίου και η οποία δεν δηλώθηκε στην εταιρεία ούτε κατά την υποβολή της από 30.1.1995 αίτησής της για ασφάλιση ούτε κατά την υποβολή της αίτησής της για αύξηση παροχών”. Η γυναίκα, στη συνέχεια, προχώρησε σε δύο καταγγελίες κατά της εταιρείας ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, η οποία έκρινε ομόφωνα μη νόμιμη τη συγκατάθεση της ασφαλισμένης στο προεκτυπωμένο κείμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και στη δήλωση ασθένειας και νοσοκομειακής περίθαλψης. Το ζήτημα, κατόπιν αυτού, παραπέμφθηκε προς κρίση ενώπιον της Ολομέλειας της Αρχής, καθώς, είχε προηγηθεί απόφασή της, του 2006, σύμφωνα με την οποία “η γραπτή συγκατάθεση του ασφαλισμένου στη δήλωση ασθένειας, όπου δηλώνει ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς και ορθές και εξουσιοδοτεί όλους τους ιατρούς που καθ’ οιονδήποτε χρόνο εξέτασαν τον ασθενή να εφοδιάσουν την ασφαλιστική εταιρεία με οποιαδήποτε πιστοποιητικά ή πληροφορίες τους ζητήσει, είναι ρητή, ειδική και ελεύθερη, οπότε η χορήγηση των στοιχείων νοσηλείας και του ιατρικού ιστορικού του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο στην ασφαλιστική εταιρεία έγινε επιτρεπτώς και νομίμως”.

Σχόλια