Έναρξη ισχύος του νέου Πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων

0

Με αυστηρότερες ποινές για τους επίορκους και αλλαγές  στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων με τη συμμετοχή ανώτερων δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τίθεται από σήμερα σε σιχύ το νέο Πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κυριότερες αλλαγές οι οποίες αναφέρονται στο Ν. 4057/2012 του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι:

1. Αναλυτική και με σαφήνεια παρουσίαση όλων των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

2. Αυστηροποίση του πλαισίου αντιμετώπισης των παραπτωμάτων με οικονομικό αντικείμενο.

3. Διεύρυνση των χρονικών ορίων της παραγραφής. 

4. Αναμόρφωση και αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών. 

5. Αναμόρφωση των πειθαρχικών συμβουλίων, με συμμετοχή σε αυτά και δικαστικών λειτουργών.

Στις ρυθμίσεις του Ν.4057/2012 υπάγονται οι εξής κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων:

1. Οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

2. Το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κατέχει οργανικές θέσεις.

3. Το προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

4. Οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α’ βαθμού και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών.