Ενδικοφανής προσφυγή για την επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες

0

 

Σύμφωνα με επιστολή (7.12.2015) του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Αλεξανδρή προς τους κ.κ. Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, είναι έτοιμο το σχέδιο ατομικής ενδικοφανοὐς προσφυγής, ενώπιον της Διευθύνσεως Επιλύσεως Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που θα ασκηθεί από τον Πρόεδρο έκαστου Δικηγορικού Συλλόγου, αναφορικά με το ζήτημα της νομιμότητας της επιβολής Φ.Π.Α. στις δικηγορικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την επιστολή, είναι προφανές ότι πρέπει να προηγηθεί η υποβολή της οικείας περιοδικής δηλώσεως Φ.Π.Α με επιφύλαξη η οποία θα υποβληθεί εγγράφως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκάστου εκ των ανωτέρω. Το περιεχόμενο της δηλώσεως επιφυλάξεως θα περιλαμβάνει τους λόγους αμφισβητήσεως της νομιμότητος της ως άνω επιβολής Φ.Π.Α.

“Η ρητή απόρριψη της δηλώσεως επιφυλάξεως ἡ η σιωπηρή απόρριψη αυτής μετά την άπρακτη παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της θα αποτελέσει αντικείμενο προσβολής της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής”.

Εν τέλη σημειώνεται ότι, οι βασικοί άξονες της επιχειρηματολογίας ουσίας κατά της εν λόγω φορολογικής επιβαρύνσεως αποτελούν
– η προσβολή του δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας
– καθώς και η αντίθεσή της με τον λειτουργηματικό χαρακτήρα της Δικηγορίας.

Για την συνέχεια την διαδικασίας, θα αποσταλεί από τον κ. Ευστάθιο Μπακάλη e-mail με σχετικές οδηγίες προς τους κ.κ. Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Σχόλια