Ενεκρίθη η εξαγορά της Κόρινθος Power από τη Μυτιληναίος και τη Μότορ Όιλ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει του κανονισμού περί συγκεντρώσεων της ΕΕ την προτεινόμενη απόκτηση κοινού ελέγχου επί της ελληνικής επιχείρησης Κόρινθος Power Α.Ε (η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια) από δύο ελληνικές εταιρείες, τη Μυτιληναίος Όμιλος Επιχειρήσεων Α.Ε και τη Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε («MOΕ»).

Μετά από εξέταση της πράξης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή δεν θα παρεμπόδιζε σημαντικά τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») ούτε σε σημαντικό τμήμα του.

Η Μυτιληναίος Όμιλος Επιχειρήσεων Α.Ε δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταλλουργίας και των μεταλλείων, των έργων EPC (ήτοι: μηχανικός σχεδιασμός, ανάθεση συμβάσεων και κατασκευές) και της ενέργειας, στην Ελλάδα.

Η MOΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των πετρελαιοειδών και ελέγχει το δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο στην Ελλάδα. Επίσης προμηθεύει προϊόντα πετρελαίου, όπως καύσιμα αυτοκινήτων, καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών, πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικά.

Η Κόρινθος Power Α.Ε δεν αναπτύσσει δραστηριότητα προς το παρόν, ενώ μετά την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της παραγωγής και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο.

Από την υπό εξέταση πράξη θα προκύψουν δύο κάθετες σχέσεις. Πρώτον, μεταξύ της αγοράς χονδρικής πώλησης ντίζελ και πετρελαίου θέρμανσης, στην οποία δραστηριοποιείται η MOΕ, και της αγοράς παραγωγής και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας· και δεύτερον, μεταξύ της αγοράς κατασκευών, όπου δραστηριοποιείται σήμερα η Μυτιληναίος, και της αγοράς παραγωγής και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, υπάρχει περιορισμένη οριζόντια αλληλεπικάλυψη στην αγορά παραγωγής και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι η δραστηριότητα της Μυτιληναίος στην αγορά αυτή είναι σήμερα περιορισμένη.

Σχόλια