Ενέργειες της Κομισιόν για την ασφάλιση αυτοκινήτων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της πέμπτης οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων (2005/14/ΕΚ) μέχρι τη συμφωνηθείσα ημερομηνία της 11ης Ιουνίου 2007.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να ζητήσει επισήμως από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λετονία και τη Ρουμανία να εφαρμόσουν την οδηγία σχετικά με τις αντασφαλίσεις (2005/68/ΕΚ).
Τα επίσημα αυτά αιτήματα έχουν τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης», η οποία συνιστά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ. Εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η οδηγία επικαιροποιεί και βελτιώνει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της ασφάλισης των μηχανοκίνητων οχημάτων, εισάγοντας ορισμένα νέα δικαιώματα για τους ασφαλισμένους και αναβαθμίζοντας την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.
Ελλείψει κατάλληλης εφαρμογής της οδηγίας, τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και οι ασφαλισμένοι δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα νέα δικαιώματά τους.
Η εν λόγω οδηγία έρχεται να καλύψει ένα κενό της ασφαλιστικής νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία μέχρι τώρα δεν αναφερόταν στους εξειδικευμένους αντασφαλιστές (δηλ. τους αντασφαλιστές που δεν παρέχουν υπηρεσίες πρωτασφάλισης).
Η έλλειψη κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου για την αντασφάλιση οδήγησε σε σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ στο επίπεδο της εποπτείας των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, και σε έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού.
Το κανονιστικό πλαίσιο της οδηγίας βασίζεται στο υπάρχον καθεστώς προληπτικής εποπτείας που προβλέπεται στις οδηγίες για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής και επεκτείνει στις δραστηριότητες αντασφάλισης το σύστημα ελέγχου από το κράτος καταγωγής και την αρχή της ενιαίας άδειας. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας ήταν η 10η Δεκεμβρίου 2007.