Ενημερωτικές ανακοινώσεις Πρωτοδικείου Αθηνών για προθεσμίες προκατάθεσης (100 ημ.) προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης (115 ημ.)

0

Το Πρωτοδικείο Αθηνών, με τις δύο ακόλουθες ανακοινώσεις ενημερώνει ότι στις 11-12-2017 λήγει η προθεσμία προκατάθεσης προτάσεων (100 ημερών) και στις 27-12-2017 η προθεσμία της προσθήκης-αντίκρουσης των 115 ημερών στις διαδικασίες τακτικής μονομελούς και πολυμελούς.

Για λόγους αποσυμφόρησης της Γραμματείας   και για την εξυπηρέτηση των Δικηγόρων, το Πρωτοδικείο Αθηνών δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:

Σχόλια