Ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών

0

Από τις 13 Ιουνίου, ημερομηνία από την οποία τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/ΕΕ, με την ΚΥΑ Ζ1/891, ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Οι βασικότετες αλλαγές οι οποίες επήλθαν με την ενσωμάτωση της ανωτέρω ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι:  

Διαφάνεια στις τιμές. Οι έμποροι πρέπει να αναφέρουν το ακριβές κόστος του προϊόντος/υπηρεσίας  καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη. Στο διαδίκτυο, οι καταναλωτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν επιβαρύνσεις, εάν δεν έχουν προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά.  

Απαγόρευση προεπιλεγμένων αγορών (check boxes). Στο διαδίκτυο είναι δυνατόν να υπάρχουν συμπληρωματικές επιλογές με τετραγωνίδια, π.χ. ασφάλεια ταξιδιού. Τα προσημειωμένα τετραγωνίδια πρόκειται να απαγορευθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση και ο καταναλωτής θα δικαιούται την επιστροφή των σχετικών χρεώσεων, εκτός αν έχει δηλώσει ρητά τη συγκατάθεσή του.  

Προθεσμία υπαναχώρησης των καταναλωτών εντός 14 ημερών. Η προθεσμία εντός της οποίας οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση πώλησης παρατείνεται σε 14 ημερολογιακές ημέρες. Ο έμπορος υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα του προϊόντος στον καταναλωτή.

 Πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών – Κατάργηση πρόσθετων επιβαρύνσεων
 
 

 

  
 

Σχόλια