Ένωση Εισαγγελέων: Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19.01.2013

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σε εκτέλεση της απόφασης της 28ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6.12.2012, συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο 13 των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα συζητηθεί το θέμα της συνέχισης ή μη των κινητοποιήσεων των Εισαγγελικών Λειτουργών.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, με σχετική ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι για την επίτευξη απαρτίας θα πρέπει να συμμετέχει το ¼ των μελών της Ένωσης, ήτοι 135 μέλη και ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, κάθε μέλος της Ε.Ε.Ε. μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Γενική Συνέλευση, από άλλο μέλος που είναι παρόν και έχει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται πριν τη συνεδρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο (2) από τα απόντα μέλη.

Κατ’ εξαίρεση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύουν άλλο μέλος της Ενώσεως.

Σχόλια