Ενσωμάτωση της Οδηγίας για την αγορά ενυπόθηκης πίστης στην ΕΕ

0

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, συστάθηκε Επιτροπή που θα αναλάβει τη σύνταξη σχεδίου νόμου για τη μεταφορά και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για στεγαστικά δάνεια, στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας.

Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία ενιαίας αγοράς ενυπόθηκης πίστης, που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ για όλα τα δάνεια που θα χορηγούνται σε καταναλωτές και εξασφαλίζονται με υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση. Ο γενικότερος στόχος της Οδηγίας είναι να διασφαλίσει την υπεύθυνη λειτουργία των αγορών ενυπόθηκης πίστης, ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, την προστασία των καταναλωτών και συμβάλλοντας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Με τους νέους κανόνες θα αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως οι ανεύθυνες πρακτικές χορήγησης και λήψης δανείων, η παραπλανητική διαφήμιση και η εμπορική προώθηση και η ανεπαρκής παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη συμβάσεων.
 

Η νέα Οδηγία θα ισχύσει πανευρωπαϊκά από το Φεβρουάριο του 2016, ενώ η νομοπαρασκευαστική επιτροπή καλείται να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.
 

Σχόλια