Εντός τριάντα ημερών οι πληρωμές του Δημοσίου

0

Προθεσμία τριάντα ημερών θα έχει το Δημόσιο για να εξοφλεί τα τιμολόγια που παραλαμβάνει, σύμφωνα με σχετική κοινοτική οδηγία. Υπό τις νέες ρυθμίσεις, σε περίπτωση καθυστερήσεων θα επιβάλλονται πρόστιμα και αποζημιώσεις. Η κοινοτική οδηγία εισάγει αντίστοιχους περιορισμούς και στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/35/EC, στην οποία η Ελλάδα προσαρμόζεται δια του Προεδρικού Διατάγματος 166/2003, προτείνεται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση προθεσμίας αποπληρωμής ενός μήνα για κάθε απαίτηση, με την υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης. Επιπλέον, η εκπρόθεσμη αποπληρωμή θα συνεπάγεται και την υποχρέωση καταβολής σταθερού ποσού αποζημίωσης, το ύψος της οποίας έχει δικαίωμα να καθορίσει ο πιστωτής και αποζημίωση στην καθυστέρηση πληρωμής από το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποζημίωση να είναι της τάξης του 5% του οφειλόμενου ποσού, χωρίς να παραγράφονται οι οφειλόμενοι τόκοι.
Προτείνεται επιπλέον, η κατοχύρωση του δικαιώματος των πιστωτών να διεκδικούν τόκους από το Δημόσιο, όρος που, έως σήμερα, θεωρείται καταχρηστικός.
Η Ελλάδα σε αντίθεση με τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τα προτεινόμενα μέτρα, θεωρώντας ότι η αυστηρή τήρησης της προθεσμίας θα δημιουργήσει πρόβλημα ρευστότητας στο δημόσιο και θα φέρει μείωση των συναλλαγών. Επιπλέον, οι τριάντα ημέρες, θεωρούνται από την Αθήνα, εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που εφαρμόζονται. Κατά συνέπεια, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων διευκόλυνσης των διαδικασιών έγκρισης πληρωμών από το Δημόσιο.

Σχόλια