Έως την οριστική απόφαση του ΣτΕ δεν αφαιρούνται οι κάμερες της ΕΛ.ΑΣ.

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση των υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Οικονομίας και αναστέλλει μερικά την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την αφαίρεση των καμερών που βρίσκονται σε πάρκα, πλατείες, χώρους συνάθροισης πολιτών.

Παράλληλα, διετάχθη η μη λειτουργία των καμερών που έχει τοποθετήσει η Ελληνική Αστυνομία στην Αττική μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Επισημαίνεται ότι η Αρχή έχει επιτρέψει τη λειτουργία των καμερών που εξυπηρετούν μόνο την κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι στις 24 Μαΐου 2006.

Τα υπουργεία επιχειρηματολόγησαν ότι από την αφαίρεση των καμερών θα υποστούν τεράστια ζημιά -τη στιγμή μάλιστα που οι κάμερες στα πάρκα, πλατείες και άλλους χώρους δεν λειτουργούν- σε περίπτωση που το ΣτΕ κρίνει επί της εκκρεμούς υπόθεσης ότι μπορούν τελικά να λειτουργούν.

Ακόμη, τα υπουργεία υποστήριξαν ότι η απεγκατάσταση των καμερών «θα επιφέρει σημαντικότατες επιχειρησιακές επιπτώσεις, καθ όσον θα επηρεάσει αρνητικά τον όλο προγραμματισμό του λογισμικού, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εγκατάστασής του, σε σημείο ώστε η ωφέλεια από το όλο σύστημα C4I, για το οποίο δαπανήθηκαν κολοσσιαία ποσά, θα μειωθεί κατά πολύ».

Τελικά, το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι η αίτηση ακυρώσεως των δύο υπουργείων που πρόκειται να συζητηθεί τον Δεκέμβριο δεν κρίνεται «προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη». Έτσι, συντρέχει νόμιμος λόγος να ανασταλεί κατά το ένα μέρος η απόφαση της Αρχής.

Σχόλια