Επανάληψη της διαδικασίας συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Δημόσιο

0

Ο συμψηφισμός των οφειλών με τα συνολικά έσοδα των δήμων είχε ρυθμισθεί από τον Απρίλιο με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2012, 4021/2012, 4051/2012 και 4071/2012».

Με την Eγκύκλιο υπ’ αριθμό 39 το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει στους δήμους της χώρας ότι πρέπει να επαναλάβουν την διαδικασία, ακόμη και αν έχουν ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες. Δηλαδή, οι δήμοι οφείλουν α) να λάβουν εκ νέου βεβαίωση από τον δικαιούχο φορέα, στην οποία θα εμφανίζονται μόνον οι κύριες οφειλές, β) να λάβουν επικαιροποιημένη απόφαση-αίτηση του δημοτικού συμβουλίου, και γ) να διαβιβάσουν την πράξη του δημοτικού συμβουλίου στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με συννημένες τις βεβαιώσεις των φορέων και τις τυχόν παραιτήσεις των ενδιαφερομένων από ένδικο βοήθημα, για την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας.

Ακολουθεί η αποστολή της πράξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι συμψηφίζονται μόνον οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και για τις οποίες υπάρχει αδυναμία καταβολής από τους δήμους. Επιπλέον, η ρύθμιση του συμψηφισμού αφορά μόνο τις οφειλές δήμων και όχι νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εκτός αν οι οφειλές των τελευταίων έχουν αναληφθεί νομίμως από τους οικείους δήμους.

Σχόλια