Επαναληπτική, τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

0

Tην 3η Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών “Μιχ. Επ. Ζαφειρόπουλος”, οδός Ακαδημίας 60, θα λάβει χώρα η επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής των μελών του  του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ», λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την αρχικώς ορισθείσα την  24η Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 1.1.2017/31.12.2017.

2.   Ανάγνωση της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της άνω Χρήσεως 1.1.2017/31.12.2017.

3.   Υποβολή και έγκριση λογαριασμών της άνω Χρήσεως 1.1.2017/31.12.2017.

4.   Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Χρήση 2018.

5.   Έγκριση Προϋπολογισμού για το τρέχον έτος 2018.

6.   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7.   Ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Μέλη του Συνδέσμου τα οποία έχουν εκπληρώσει τις μέχρι την ημέρα της Συνέλευσης οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Κάθε μέλος μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ άλλου μέλους, κατόπιν ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης και μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο Μέλη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Σχόλια