Επανέρχεται η βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ στις αγοραπωλησίες ακινήτων

0

 

Σύμφωνα με το κατατεθέν από 27 Ιουλίου 2015, σχέδιο νόμου με τίτλο “Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. – Οικονομιμή βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης”, και συγκεκριμένα το Άρθρο 31 παρ. 3, επανέρχεται σε ισχύ η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν 2130/1993 (Α ‘62), σύμφωνα με την οποία προκειμένου να συνταχτεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται η βεβαίωση του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Η διάταξη, η οποία αναβιώνει κρίνεται απαραίτητη, καθώς παρέχει στους Ο.Τ.Α. δικλείδα ασφαλείας για την είσπραξη θεσμοθετημένου υπέρ αυτών εσόδου, όταν δεν διασφαλίζεται μέσω της συνείσπραξης από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα επιδράσει αρνητικά στην αγορά του ακινήτου.

Σχετικό αρχείο

Σχόλια