Επεξεργασία ν/σ για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού

0

Με απόφαση ( Αρ. Πρωτ.: 94391, 22 .12. 2015) του Υπ. Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, περί της διαδικασίας Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Σπυρίδωνα Τσαντίνη του Κωνσταντίνου, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο,
2. Απόστολο Καραγκουνίδη του Αθανασίου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
3. Γεώργιο Αλμπούρα του Παντελή, Εφέτη Αθηνών, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
4. Αλκιβιάδη Φερεσίδη του Δημητρίου, Πρωτοδίκη Αθηνών,
5. Χριστόφορο Λινό του Δημητρίου, Πρωτοδίκη Αθηνών,
6. Κωνσταντίνο Αλεπάκο του Ανδρέα, Δικηγόρο Αθηνών και
7. Αγγελική Μητσολίδου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα εκτελεί Ιουλία Γιάνναρη του Νικολάου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Μαΐου 2016.
 

Σχόλια