Επιβολή προστίμων σε τραπεζικά ιδρύματα από την Τράπεζα της Ελλάδας

0

Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με τη μορφή άτοκης κατάθεσης ποσού 33,4 εκατ., εξάμηνης διάρκειας, καθώς και πρόστιμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 130.000 ευρώ, ύστερα από την εξέταση των σχετικών πορισμάτων ελέγχου.

Συγκεκριμένα, σε ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών και ιδίως για τη μη παροχή πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης στους συναλλασσομένους, καθώς και για τη μη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και κατά την προώθηση δανείων και πιστωτικών δελτίων είτε άμεσα είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Σε άλλα διαπιστώθηκαν παραλείψεις στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μη έγκαιρη παροχή στοιχείων σε οφειλέτες βάσει των διατάξεων του ν. 2912/2001.

Η ΤτΕ επεσήμανε ότι η επιβολή των ανωτέρω προστίμων είναι ανεξάρτητη από τη λήψη μέτρων εποπτικού χαρακτήρα και από την υποχρέωση των ιδρυμάτων να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.

Σχόλια