Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

0

Το Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του ενημερώνει τις υπηρεσίες του κοινοποιώντας τις διατάξεις του Ν. 4316/2014 που ψηφίστηκαν πρόσφατα και με τις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες για την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών στις ενδικοφανείς προσφυγές των διοικουμένων, για φορολογικά θέματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4316/2014, επιμηκύνονται οι προθεσμίες για την έκδοση αποφάσεων επί των προβλεπόμενων από το άρθρο 63 του Ν. 4174/2013 αιτήσεων αναστολών και ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, ήδη μετονομασθείσας σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, η προθεσμία των είκοσι ημερών για την έκδοση απόφασης επί αιτήσεως αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, ορίζεται πλέον σε τριάντα ημέρες, ενώ η προθεσμία των εξήντα ημερών για την έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής ορίζεται πλέον σε ενενήντα ημέρες.

Τέλος, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι οι νέες προθεσμίες θα εφαρμοστούν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν είχε συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ως άνω νόμου στην Βουλή, ήτοι μέχρι και τις 4-12-2014.

Η παράταση των σχετικών προθεσμιών κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου όγκου των ενδικοφανών προσφυγών, που έχουν κατατεθεί και αφορούν κυρίως τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α..’Αλλωστε, εάν παρέλθει η προθεσμία χωρίς την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί.

Σχόλια