Επιστροφή φόρου εισοδήµατος που αφορούσε ποσό έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής του

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΣτΠ, ανώνυμη εταιρεία κλήθηκε να καταβάλει το ποσό της έκπτωσης φόρου εισοδήματος που είχε επωφεληθεί λόγω της εφάπαξ καταβολής του, εξαιτίας σφάλματος κατά την τραπεζική συναλλαγή. Ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας για επιστροφή του ποσού.

Η εταιρεία είχε επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το φόρο εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2014, ποσού άνω των 30.000 ευρώ, µέσω της τραπεζικής υπηρεσίας e-banking, προκειµένου να ωφεληθεί από την έκπτωση που προβλέπει ο νόµος. Ωστόσο, λόγω σφάλµατος κατά τη συναλλαγή, προέκυψε µια διαφορά της τάξης των 17 λεπτών του ευρώ µεταξύ του καταβληθέντος και του οφειλόµενου ποσού.

Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων εξέδωσε Σηµείωµα Πληρωµής, το οποίο εκτός από τη διαφορά των 0,17 ευρώ περιελάµβανε και τα 470,20 ευρώ της έκπτωσης που δικαιούτο η εταιρεία λόγω της εφάπαξ καταβολής του φόρου της. Η εταιρεία ζήτησε από την αρµόδια ∆OY να µην της καταλογιστεί το ποσό, και λαµβάνοντας αρνητική απάντηση, κατέβαλε το σύνολο των χρηµάτων που απαιτούνταν, δηλαδή 470,37 ευρώ την ίδια ηµέρα, προς αποφυγή της ύπαρξης οφειλών. Στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Συνήγορος ζήτησε από το Υπουργείο Οικονοµικών να γίνει δεκτό το αίτηµα της εταιρείας για επιστροφή του ποσού που αντιστοιχούσε στην έκπτωση της εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήµατος.

Η αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου.

 

Σχόλια