Επιστροφή παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

0

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα δικηγόρου για την επιστροφή ποσών από παράβολα
του Ελληνικού δ ημοσίου, τα οποία καταβλήθηκαν από τον δικηγόρο για λογαριασμό των εντολέων του, στο πλαίσιο εκδίκασης έφεσής τους. Η αρμόδια Δ .Ο.Υ. απέρριψε το αίτημά του, παρά το γεγονός ότι προσκόμισε δικαστική απόφαση, που διέτασσε την επιστροφή των παραβόλων, επειδή οι εντολείς του – κάτοικοι εξωτερικού, δεν διέθεταν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

Ο νόμος (Π. Δ. 16/1989, αρ. 105, § 1 και 2), απαιτεί για την επιστροφή παραβόλων
αίτηση του δικαιούχου στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το παράβολο, τη δικαστική Απόφαση
και το διπλότυπο είσπραξης (παράβολο). Η αρμόδια για την επιστροφή Δ.Ο.Υ. ενημέρωσε τον δικηγόρο, ότι αδυνατεί να προβεί στην επιστροφή των παραβόλων, επειδή αυτά είχαν εκδοθεί σε μηδενικούς Α.Φ.Μ. και προκειμένου να τα επιστρέψει, ζήτησε την έκδοση Α.Φ.Μ. από τους εν λόγωκατοίκους εξωτερικού.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι οι πελάτες του δικηγόρου ουδέποτε ήταν κάτοικοι
Ελλάδας, επομένως δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση Α.Φ.Μ. και σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δ ημοσίων Εσόδων, κάλεσε τη Δ .Ο.Υ. να επιστρέψει τα παράβολα, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,αναγράφοντας στον τίτλο πληρωμής, τον ίδιο Α.Φ.Μ. με τον τίτλο είσπραξης, δηλαδή τον μηδενικό Α.Φ.Μ.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Δ .Ο.Υ. προέβη στην επιστροφή των
παραβόλων, που εκδόθηκαν με μηδενικό Α.Φ.Μ. και αποδόθηκαν με δικαστική
απόφαση προς τους πολίτες.