Επιτακτική η αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών της Νομικής, σύμφωνα με την ΑΔΙΠ

0

Έκθεση αξιολόγησης που συντάχθηκε για τη Νομική Σχολή Αθηνών από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) περιγραφει ως «…απαραίτητη μια ριζική αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική»

H Νομική Σχολή έχει σήμερα στις προπτυχιακές σπουδές 111 μαθήματα, εκ των οποίων τα 31 είναι υποχρεωτικά και τα 80 υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής. «Ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά υψηλός και οδηγεί σε κατακερματισμό της ύλης και υπερβολική έμφαση στις λεπτομέρειες, η οποία παρεμποδίζει τη δυνατότητα γενικής εποπτείας του γνωστικού αντικειμένου» τονίζουν οι ερευνητές.

 

Σχόλια