Επίταξη υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στα μέσα σταθερής τροχιάς

0

Ο Πρωθυπουργός, κ. Αντ. Σαμαράς, μετά από εισήγηση του υπουργού Ανάπτυξης, κήρυξε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς και εξουσιοδότησε τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών των εργαζομένων καθώς και σε επίταξη της χρήσης του συνόλου των εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Επίσης, εξουσιοδότησε τους αρμόδιους υπουργούς να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση των δημοσίων αγαθών, τα οποία φαίνεται να απειλούνται από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας.

Η πρωθυπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 101/24.01.2013 [PDF] και στο ΦΕΚ Β’ 105/24.01.2013  [PDF] ενώ οι υπουργικές αποφάσεις για την επίταξη στο ΦΕΚ Β’ 106/24.01.2013[PDF].

Να σημειωθεί ότι η επίταξη πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α’ 42/23.02.2007) και ειδικότερα βάσει του άρθρου 41, με το οποίο ρυθμίζεται η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης. Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρ. 41 παρ. 3 και 4, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει, μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, την κήρυξη πολιτικής κινητοποίησης.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εξουσιοδοτεί, με την ίδια απόφαση, τον αρμόδιο υπουργό να προβεί σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» ενώ μπορεί, όπως συνέβη στην προκείμενη περίπτωση, να εξουσιοδοτηθεί και ο υπουργός Οικονομικών προκειμένου να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση επίταξης εγκαταστάσεων.

Επίσης, στην παρ. 6 του άρθρ.41 του ν. 3536/2007 [PDF], ορίζεται ότι όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή ακίνητο ή κινητό πράγμα και είτε αρνείται να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Τέλος, ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται στο άρθ. 35 παρ. 3 του Ν.Δ. 17/1974 (ΦΕΚ Α’ 236/02.09.1974), με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης.

Σχόλια