Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τροποποίηση δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με τη διάθεση φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών

0

26/10/2015 – Δελτίο Τύπου Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε πρόταση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ) για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014) της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και συγκεκριμένα την τροποποίηση επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας του προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ενόψει και της επικείμενης ετήσιας δημοπρασίας, προκειμένου ιδίως να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, έως την αξιολόγηση των συνεπειών που θα επέλθουν από την εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 4336/2015.

Ειδικότερα, με βάση τις τροποποιημένες δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΔΕΠΑ:
1.      Η ποσότητα που θα διατίθεται στις ετήσιες δημοπρασίες αυξάνεται από το υφιστάμενο ποσοστό του 50% σε 60% των συνολικά προς δημοπράτηση κατ’ έτος ποσοτήτων φυσικού αερίου, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των ποσοτήτων που διατίθενται στις τριμηνιαίες δημοπρασίες (σημείο 5(α) της υπ’ αριθ. 589/2014 απόφασης).
2.      Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την επικείμενη ετήσια δημοπρασία παραμείνει τυχόν αδιάθετη ποσότητα, αυτή θα κατανεμηθεί αναλογικά (pro rata) σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος κατακύρωσε τις μέγιστες ποσότητες κατά τη δημοπρασία (κατ’ ανώτατο όριο 15% της προς δημοπράτηση ποσότητας ανά υποψήφιο αγοραστή), εφόσον ο τελευταίος επιθυμεί την αγορά επιπλέον ποσότητας, τροποποιούμενης εν μέρει προς τούτο της υπ’ αριθ. 589/2014 απόφασης (σημείο 4). Η τιμή της εν λόγω ανακατανομής θα είναι η τιμή κατακύρωσης της αρχικής δημοπρασίας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεδομένης της πρόσφατης διεύρυνσης της κατηγορίας των Επιλεγόντων Πελατών φυσικού αερίου και της εξ αυτής απορρέουσας δυνατότητας των ως άνω Πελατών για απευθείας προμήθεια φυσικού αερίου από τις δημοπρασίες που διεξάγει η ΔΕΠΑ, καθώς και της αλλαγής του καθεστώτος των υφιστάμενων τριών Εταιριών Παροχής Αερίου, τροποποιήσεις που επήλθαν πρόσφατα με τους Ν. 4336/2015 και 4337/2015, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επανεξετάσει το θέμα των προς διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου στις δημοπρασίες, σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με γνώμονα και την εξέλιξη της ζήτησης μετά την διενέργεια της επικείμενης ετήσιας δημοπρασίας.

 

Σχόλια