Επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα δομικά προϊόντα

0

Με απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας και ΠΕΧΩΔΕ, Γεώργιος Σουφλιάς συγκροτείται συντονιστική επιτροπή, με αντικείμενο την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για τα δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου.

Πρόκειται για ενέργειες που προχωρούν στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών. Στον τομέα των Δομικών Υλικών η βασική κοινοτική οδηγία είναι η 89/106 η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 334/94 περί προϊόντων δομικών κατασκευών. Σε εφαρμογή του πλαισίου αυτού εκκρεμούν οι ενσωματώσεις περίπου 120 προτύπων που αφορούν την ποιότητα διαφόρων δομικών υλικών.

Αντικείμενο του έργου της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η εισήγηση στους υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή όλων των διατάξεων του Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ Α 178) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», όπως αυτό αναθεωρείται και ισχύει κάθε φορά.

Σχόλια