ΕΣ: Αντισυνταγματική η αύξηση του ανώτατου ορίου προληπτικού ελέγχου νομιμότητας δημοσίων δαπανών και έργων

0

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ομόφωνα αντισυνταγματικό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Χ. Σταικούρα και του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χ. Αθανασίου, με το οποίο προβλέπεται αύξηση του ανωτάτου ορίου προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, έργων και παροχής υπηρεσιών, σε όλα τα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάστηκε το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος,με το οποίο προβλέπεται ότι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών της κεντρικής διοίκησης θα γίνεται από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ποσό της δαπάνης είναι πάνω από 45.000 ευρώ, πλέον του ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το Π.Δ. 87/2014, ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης, υφίσταται από το ποσό των 30.000 ευρώ και άνω.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας έκρινε για τρεις βασικούς λόγους αντισυνταγματικό το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ε.Σ. η αύξηση του ορίου υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της κεντρικής διοίκησης στις 45.000 ευρώ, δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς:

α) Δεν έχει προηγηθεί μελέτη με την οποία να αιτιολογείται η αναγκαιότητα και η προσφορότητα της επέμβασης, κατά τρόπο ώστε να μην αναιρείται η πρακτική αποτελεσματικότητα του προληπτικού ελέγχου βάσει του άρθρου 98 του Συντάγματος,
β) Δεν έχει γίνει ανάλυση των κινδύνων στον εξαιρούμενο του προληπτικού ελέγχου διαχειριστικό φάσμα, ούτε όμως έχει γίνει εκτίμηση των εξαιρουμένων του ελέγχου δαπανών σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα και
γ) Δεν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος, όπως απαιτεί ο νόμος, από την προηγούμενη αύξηση του ορίου που έγινε με το Π.Δ. 87/2014.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει στο σχετικό πρακτικό, ότι οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας υπαγορεύουν «την θεσμική αφύπνιση και χειραφέτηση των ελεγκτικών μηχανισμών, με την λήψη θετικών μέτρων για τη διερεύνηση της εμβέλειας τους». Εισηγητής της υπόθεσης ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, κ. Αγγελάρας.
 

Σχόλια