Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων ΑΠΔΠΧ έτους 2012

0

Ενδεικτικά και σύμφωνα με την έκθεση της Αρχής το έτος 2012, το σύνολο των διεκπεραιωμένων υποθέσεων, προσφυγών/καταγγελιών, ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών ανέρχεται σε 2.210.

Σε 194 περιπτώσεις η εξέταση των υποθέσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια ή το Τμήμα. Επίσης, το 2012 η Αρχή εξέδωσε 5 Γνωμοδοτήσεις.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή και έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Ν. 2472/1997 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.
 

Σχόλια