Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017

0

Η 19η κατά σειρά έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής που κατατέθηκε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου στη Βουλή, καταγράφει τη σύνθετη πραγματικότητα μιας δημόσιας διοίκησης, η οποία είναι άλλοτε ανεπαρκής, άλλοτε εγκλωβισμένη σ ένα χαοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο με αιχμή του δόρατος την πολυνομία κι άλλοτε ακόμη και εκδικητική απέναντι στον πολίτη.

Και μόνο το γεγονός της φετινής αύξησης περίπου κατά 30% των αναφορών των πολιτών στο Συνήγορο του Πολίτη αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος αλλά και το εύρος της διαμεσολάβησης της Ανεξάρτητης Αρχής. Υπενθυμίζεται ότι φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή συμπληρώνει τα 20 χρόνια τής συνταγματικά κατοχυρωμένης λειτουργίας της έχοντας διαχειριστεί περισσότερες από 240.000 αναφορές και οι διαμεσολαβήσεις της αφορούν πολλαπλάσιο αριθμό πολιτών.

Η σοβαρή αδυναμία διαχείρισης των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης και των
συνακόλουθων αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών, έχουν εντείνει το πλήθος
των παραπόνων έναντι του κρατικού μηχανισμού, αντανακλώντας ταυτόχρονα και
την επιδεινούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες του.
«Ο εξορθολογισμός της λειτουργίας της διοίκησης και η εμπέδωση των αρχών
του κράτους δικαίου αποτελούν όχι μόνο συνθήκες εκ των ων ουκ άνευ μιας
σύγχρονης, ευρωπαϊκής, δημοκρατικής πολιτείας, αλλά και βασικούς πυλώνες
για στέρεα, βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία και συνοχή για την κοινωνία»,
επισήμανε ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης κατά την κατάθεση της
έκθεσης στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση.

Οι πηγές των προβλημάτων και της κακοδιοίκησης εντοπίζονται για μια ακόμη χρονιά
σε εκείνους τους τομείς όπου τα τελευταία χρόνια επήλθαν ραγδαίες αλλαγές στη
νομοθεσία, αλλά και σε τομείς όπου παρατηρείται αδυναμία ανταπόκρισης των
υπηρεσιών εξαιτίας της πάγιας πλέον υποστελέχωσης, των προβληματικών
διαδικασιών και, αναμφισβήτητα, των περικοπών χρηματοοικονομικών πόρων.
Συνοπτικά, και όπως προκύπτει από τις αναφορές των πολιτών, τα χαρακτηριστικά
της κακοδιοίκησης περιγράφονται ως εξής: μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,
παρερμηνεία του νόμου, επιλεκτική ή και προβληματική εφαρμογή του νομοθετικού
πλαισίου, πολυνομοθεσία με ασάφειες και κακή νομοθέτηση, νομοθέτηση πέραν των ορίων εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και ύπαρξη διοικητικών
δυσλειτουργιών στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Σχόλια