Αιτήσεις προς το Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου

0

Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν:
Α. οι προαγωγές για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης, ανά βαθμό, των εισαγγελικών λειτουργών,
Β. η προαγωγή ενός (1) πρωτοδίκη στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών, και
Γ. μεταθέσεις (όπου κριθεί αναγκαίο) και τοποθετήσεις,
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (Fax: 210 – 64.23.399), έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης). Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).
Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής για την πλήρωση μίας κενής οργανικής θέσης στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Υπενθυμίζουμε ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή τους.

Παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Συμβουλίων

Σχόλια