Ευθύνη των εθνικών αρχών ο ανταγωνισμός στην ακτοπλοΐα

0

Ύστερα από ερώτηση Έλληνα Ευρωβουλευτή προς τον αρμόδιο για τις μεταφορές επίτροπο Jacques Barrot για το ζήτημα δημιουργίας ολιγοπωλίου στην ελληνική ακτοπλοΐα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι είναι δυνατόν να ασχοληθεί με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων 81 και 82 της συνθήκης της ΕΚ περί ανταγωνισμού στο βαθμό κατά τον οποίο θίγεται το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Ο Επίτροπος αναφέρει ότι ο κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 3577/92 , για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κρατών να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας συνδεόμενες ή όχι με οικονομική αντιστάθμιση.

Συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν πιθανές παραβάσεις λόγω δεσπόζουσας θέση από τις ίδιες επιχειρήσεις ή και ζητήματα σχετικά με την κατάρτιση συμφωνιών πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούν να εφαρμόσουν για την επίλυση των προβλημάτων είτε το εθνικό δίκαιο είτε το κοινοτικό.

Σχόλια