Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Προς συζήτηση η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ για τις περικοπές

0

Εισήχθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ κατά του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε., με την οποία ζητείται η ακύρωση δύο αποφάσεων για τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος της Ελλάδας. Η ΑΔΕΔΥ ζητεί από το Ευρωδικαστήριο να ακυρωθούν: Πρώτον: Η απόφαση του Συμβουλίου του Ιουνίου 2010 για λήψη από την Ελλάδα μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος. Δεύτερον: Η απόφαση του Συμβουλίου (2010/486/ΕΕ) του Σεπτεμβρίου 2010 για την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας καλείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος. Η ΑΔΕΔΥ ισχυρίζεται στην προσφυγή της ότι: 1)Οι προσβαλλόμενες αποφάσεις εκδόθηκαν καθ’ υπέρβασιν των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η Ε.Ε. δεν είναι αρμόδια για επιβολή μέτρων στα κράτη-μέλη (άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ). Τα μέτρα, που μπορούν να αποφασιστούν από το Συμβούλιο κατά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και να συμπεριληφθούν σε αποφάσεις αυτού, δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένα, ρητά και απαρέγκλιτα προβλεπόμενα, καθώς δεν παρέχεται από τις Συνθήκες στο Συμβούλιο αυτή η εξουσία (άρθρο 126 επ. της Συνθήκης ΕΚ). 2)Οι αποφάσεις του Συμβουλίου εκδόθηκαν καθ’ υπέρβασιν των αρμοδιοτήτων που χορηγούνται από τις Συνθήκες στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι κατά περιεχόμενο αντίθετες με αυτές (άρθρα 126 και 136 της Συνθήκης). Εκδόθηκαν δηλαδή απλώς ως ένα μέτρο εκτέλεσης μιας διμερούς σύμβασης μεταξύ των 15 κρατών-μελών της ευρωζώνης, που αποφάσισαν τη χορήγηση των διμερών δανείων, και της Ελλάδας. Τέτοια όμως αρμοδιότητα για έκδοση πράξης από πλευράς του Συμβουλίου ούτε αναγνωρίζεται ούτε προβλέπεται από τις Συνθήκες. 3)Οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, εισάγοντας περικοπές μισθών και συντάξεων, θίγουν περιουσιακά κατοχυρωμένα δικαιώματα των προσφευγόντων και κατά τούτο έχουν εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σχόλια