Εξαίρεση νέων κατηγοριών συνταξιούχων από τις μειώσεις των συντάξεων

0

Εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ κοινοποιώντας διατάξεις του Ν. 4038./2012 με τις οποίες εξαιρούνται και νέες κατηγορίες συνταξιούχων από τις μειώσεις συντάξεων του Ν. 4024/2011. Ειδικότερα από τις μειώσεις συντάξεων εξαιρούνται : α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που είχαν δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν τελικά σύμφωνα με άλλες διατάξεις, και β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση στα αρμόδια τμήματα απονομών συντάξεων. Για τους συνταξιούχους που ισχυρίζονται ότι εμπίπτουν στην πρώτη εξαίρεση, το τμήμα απονομής συντάξεων θα ελέγχει αρχικά αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις κατά την έναρξη της συνταξιοδότησης και θα παραπέμπει τον αιτούντα στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, με σκοπό να διαπιστωθεί η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. Για τους συνταξιούχους που προβάλλουν την δεύτερη εξαίρεση, η αίτηση θα υποβάλλεται επίσης στο τμήμα απονομής συντάξεων, αλλά θα παραπέμπεται με σχετικό έγγραφο στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα οποία θα αξιολογούν το ποσοστό της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια της πάθησης.

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι οι συνταξιούχοι εμπίπτουν στις παραπάνω εξαιρέσεις, θα τους επιστραφεί όλο το ποσό που παρακρατήθηκε βάσει του άρθρου 2 του ν.4024/2011. Ειδικά για συνταξιούχους που εμπίπτουν στην δεύτερη εξαίρεση, το ποσό που παρακρατήθηκε θα επιστραφεί ολόκληρο μόνον αν η αναπηρία υφίσταται από 27/10/2011.

Σχετικό έγγραφο