Εξαιρετικά σημαντική μείωση οφειλής από την ΕΥΔΑΠ λόγω αφανούς διαρροής

0

 

Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο, ζητώντας περαιτέρω µείωση οφειλής προς την ΕΥ∆ΑΠ, αρχικού ύψους 2.395 ευρώ, λόγω εσωτερικής αφανούς διαρροής. Ειδικότερα, πριν από την υποβολή της αναφοράς, η ΕΥ∆ΑΠ είχε ήδη προβεί στην αναµόρφωση της οφειλής στο ποσό των 895,34 ευρώ, το οποίο, όµως, η πολίτης αδυνατούσε να αποπληρώσει, λόγω δυσχερών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών (ασθένεια, χαµηλή σύνταξη, άνεργο τέκνο).

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας ∆ικτύου Ύδρευσης, η ΕΥ∆ΑΠ δεν ευθύνεται αν η κατανάλωση ή µέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και ως εκ τούτου ο υδρευόµενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της κατανάλωσης. Κατ’ εξαίρεση, και µόνο σε περιπτώσεις αφανών διαρροών που οφείλονται σε βλάβες των εσωτερικών εγκαταστάσεων και κατόπιν πιστοποίησής τους από την Τεχνική Υπηρεσία της ΕΥ∆ΑΠ, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε µερική µείωση των οφειλών.

Ο Συνήγορος ζήτησε την εξάντληση των περιθωρίων της ΕΥ∆ΑΠ για ακόµη µεγαλύτερη µείωση της οφειλής, µε βάση τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που πληρούσε η αναφερόµενη, για τα οποία είχε καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Εταιρεία. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η Επιτροπή Αναβάθµισης Παρεχόµενων Υπηρεσιών και ∆ιαχείρισης Αιτηµάτων Πελατών της ΕΥ∆ΑΠ εξέτασε το θέµα ως «ειδική περίπτωση» και προέβη σε ριζική αναµόρφωση της οφειλής στο ποσό των 246,23 ευρώ, το οποίο και η πολίτης ρύθµισε σε 12 δόσεις.