Εξελίσσεται ο διαγωνισμός ΚΤΙΜΑ-16 που αφορά την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας

0

Την Τρίτη 30/8/2016 εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ Α.Ε. (697/7/30-8-2016) το Πρακτικό 1 (Α΄ Φάση-Δικαιολογητικά Συμμετοχής) της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ-16 που αφορά στην κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας (αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 21813).

Μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο των τριών μηνών, από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στις 3/6/2016, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων 111 προσφορών από 24 σχήματα υποψήφιων αναδόχων για 32 συμβάσεις.

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. μετά την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης και εφόσον δεν υποβληθούν προσφυγές και άλλα ένδικα μέσα προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.