ΕΥΔΑΠ: Επιστροφή μέρους οφειλής, λόγω λανθασμένου υπολογισμού

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμενος για την επιβολή από την ΕΥΔΑΠ χρέωσης 7.173,62€, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, λόγω σύνδεσης της υπό ανέγερση γωνιακής οικοδομής ιδιοκτησίας του με το δίκτυο αποχέτευσης.

Αυτό έγινε, ωστόσο, χωρίς η ΕΥΔΑΠ να έχει κατασκευάσει αγωγό και χωρίς να του ζητηθεί να καταθέσει τοπογραφικό διάγραμμα, ώστε να προκύψει το ακριβές μήκος των προσόψεων και ως εκ τούτου, να υπολογισθεί ορθά η οφειλή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα παρόδια σε αποχετευτικούς αγωγούς του οριστικού δικτύου αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ακίνητα, υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος σύνδεσης, το οποίο είναι τέλος που αντιστοιχεί στη δαπάνη κατασκευής του αγωγού και καταβάλλεται άπαξ, ενώ η οφειλή δικαιωμάτων σύνδεσης δύναται να βεβαιωθεί και σε υπό ανέγερση κτίρια.

Κατά την άσκηση της διαμεσολάβησής του, ο Συνήγορος απευθύνθηκε εγγράφως στην ΕΥΔΑΠ (βλ. σχετικό link), προκειμένου να ενημερωθεί για τους λόγους που αποφάσισε να χρεώσει τον πολίτη στο στάδιο που η οικοδομή του ήταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο κατασκευής, διερευνώντας παράλληλα το κατά πόσο η Εταιρεία είχε ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος. Επίσης, η Αρχή επιδίωξε να αποσαφηνιστεί από την ΕΥΔΑΠ σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η επιβολή χρέωσης δικαιωμάτων σύνδεσης σε υπό ανέγερση κτίσματα, χωρίς, όμως, αυτό το σημείο να διευκρινισθεί.

Η ΕΥΔΑΠ προέβη σε επανέλεγχο και απάντησε στην Ανεξάρτητη Αρχή ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή στη χρέωση, δεδομένου ότι αφενός μεν επί της συγκεκριμένης οδού του ακινήτου δεν διέρχεται αγωγός ακαθάρτων, αφετέρου δε υπάρχει διαφορά στο μήκος πρόσοψης στην έτερη κάθετη οδό. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία προέβη σε επιστροφή στον ενδιαφερόμενο μέρους της οφειλής, ποσού 3.931,99€.