(ΦΕΚ Α΄70/2019) Και επίσημα η Νομική Σχολή στην Πάτρα – Αλλαγές εκλογικής νομοθεσίας

0

Στο άρθρο 35 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70/2019) αναφέρεται ρητά ότι:

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές: α) Νομικών Επιστημών,
β) Γεωπονικών Επιστημών,
γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και

δ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση την Σχολή Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η ακαδημαϊκή λειτουργία των οποίων αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36.

¶3 άρθρο 36 “… με εξαίρεση τα Τμήματα Νομικής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική”.

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α ́ 174).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών της παραγράφου 1, με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εφαρμοζόμενης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/ 2017 (Α ́ 114).

Αναφορικά με την εκλογική νομοθεσία η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του π.δ. 26/2012 τροποποιείται ως εξής:

«1. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν στα τμήματα που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση που την ίδια ημέρα διενεργούνται περισσό

τερες εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά εκλογικά τμήματα, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν και στο εκλογικό τμήμα, στο οποίο δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, εφόσον το δικαιούνται. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται μνεία στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας κάθε τμήματος.».

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 69 του π.δ. 26/2012 προστίθεται εδάφιο γ ́ ως εξής:

«Σε περίπτωση που την ίδια ημέρα διενεργούνται περισσότερες εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά εκλογικά τμήματα, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ψηφίζουν και στο εκλογικό τμήμα, στο οποίο δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, εφόσον το δικαιούνται. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται μνεία στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας κάθε τμήματος.».

Η παράγραφος 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 τροποποιείται ως εξής:

«4. Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α ́ Τμήμα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β ́, καθώς και δικαστικούς επιμελητές που είναι πτυχιούχοι νομικής ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη άσκησης των καθηκόντων τους, και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση Προϊσταμένου τουλάχιστον Τμήματος.».

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου [1.19 MB]