ΦΕΚ Α’ 199 N. 4429 /2016 – Προβλέψεις οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 199 ο νόμος 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», διά του οποίου προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών.

Αναλυτικά :

“Από 1.12.2016 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακο- λούθως: α) Των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20). β) Των Εισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα οκτώ (48). γ) Των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζο- μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα δύο (142). 2. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακο- λούθως: Των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγε- λίας κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακοσίους πενήντα ένα (251). 3. Από 1.6.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: α) Των Προέδρων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τρεις (73). β) Των Εφετών κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολι- κού αριθμού αυτών σε διακοσίους πενήντα οκτώ (258). 4. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: Των Παρέδρων – Πρωτοδικών κατά οκτώ (8), οριζο- μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πεντακοσίους δέκα (510)”.

 

Σχόλια