Φορολογική ενημερότητα μέσω διαδικτύου

0

Τα σχετικά με τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου ρυθμίζει η Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου (ΠΟΛ. 1123/2012) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1665/16.5.2012. Στην Απόφαση προσδιορίζονται τα πιστοποιημένα πρόσωπα και φορείς που μπορούν να λαμβάνουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες που μπορούν να ζητήσουν πιστοποίηση για αυτό το σκοπό, εφόσον εκ του νόμου διενεργούν πράξεις στις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας του φορολογουμένου.

Η χρήση του αποδεικτικού ενημερότητας από τον πιστοποιημένο φορέα ή υπηρεσία υπόκειται προφανώς σε συγκεκριμένους περιορισμούς, επί παραδείγματι ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που ζητήθηκε, χωρίς να επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του. Το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο μέσω διαδικτύου αποτελεί διοικητικό έγγραφο, είναι ακριβές αντίγραφο και φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο φορολογούμενος για τον οποίο έχει ζητηθεί από πιστοποιημένο φορέα η αποστολή αποδεικτικού ενημερότητας μέσω διαδικτύου θα ενημερώνεται σχετικά με την αίτηση και την απάντηση της Γ.Γ.Π.Σ. με έναν από τους εξής τρόπους: α) μέσω e-mail, β) με ενημέρωση της προσωπικής του μερίδας στο TAXISnet, γ) με SMS στο κινητό τηλέφωνο, ή δ) με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η έναρξη ισχύος των παραπάνω ρυθμίσεων ορίζεται για την 1η Ιουνίου 2012