ΓΓΔΕ: Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων

0

Διευκρινίσεις για την φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων, αλλά και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση έδωσε με σχετική Εγκύκλιό της, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνη Σαββαϊδου.

Ειδικότερα, αναφέρεται:
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 4 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) ορίζεται ότι εκείνος που ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήψη του πτυχίου του, να καταθέσει αίτηση για την εγγραφή του ως ασκούμενος δικηγόρος στον Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να ασκηθεί, συνυποβάλλοντας και βεβαίωση έναρξης άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο ασκείται. Η άσκηση αρχίζει με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουμένου διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της άσκησης και την επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές δοκιμασίες και μέχρι τον επακόλουθο διορισμό του ως δικηγόρου.
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι η άσκηση είναι 18μηνη και γίνεται σε δικηγόρο με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο καθώς και σε δικηγορικές εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν δικηγόροι με την προηγούμενη ικανότητα παράστασης ενώ κατ’ εξαίρεση, σε Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν εδρεύουν στην έδρα Εφετείων, η άσκηση μπορεί να γίνει και σε δικηγόρο με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία.

Επιπλέον, η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς επίσης και σε νομικές υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΠΔ) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών.

Επομένως, οι παρεχόμενες από τους ασκούμενους δικηγόρους υπηρεσίες προσιδιάζουν με αυτές από εξαρτημένη εργασία. Περαιτέρω, οι ασκούμενοι δικηγόροι λαμβάνουν κατά το διάστημα της άσκησής τους αμοιβή, η οποία τους χορηγείται περιοδικά (συνήθως κάθε μήνα) για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Ανάλογη εργασιακή σχέση και περιοδικότητα ως προς την καταβολή της αμοιβής υφίσταται και στην περίπτωση σπουδαστών, όπως είναι και οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα είτε σε υπηρεσίες του Δημοσίου είτε σε επιχειρήσεις και οι οποίοι τελούν επίσης υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται.
Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων).

Επομένως, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα ανωτέρω.