ΓΓΔΕ: Ηλεκτρονικά η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών από το 2015

0

Ειδικότερα, συστήνεται Ομάδα Εργασίας υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αποτύπωση των μηχανογραφικών αναγκών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, στο πλαίσιο της υποβολής, διαχείρισης και παρακολούθησης των ενδικοφανών προσφυγών και ακολούθως των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, που ασκούνται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επ’ αυτών.

Ειδικότερα η Ομάδα θα μεριμνά για την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών και της ροής εργασιών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων οι ενδικοφανείς προσφυγές, καθώς και να εκδίδονται, να υπογράφονται και να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Το έργο της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/01/2015.
 

Σχόλια