ΓΓΔΕ: Νέα διαδικασία διαγραφής οφειλών άνω των 300.000 ευρώ

0

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, οι οφειλές που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ θα μπορούν στο εξής να καταχωρούνται πιο εύκολα στο ειδικό βιβλίο των Ανεπίδεκτων Είσπραξης Οφειλών. 

Μετά την ένταξη τους στο βιβλίο, οι οφειλέτες θα πρέπει απλά να περιμένουν πλέον τη διάταξη με τους όρους και τις προϋποθέσεις διαγραφής.

Ειδικότερα, με την απόφαση, τροποποιείται απόφαση του περασμένου Δεκεμβρίου η οποία όριζε ότι η εισήγηση για την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο των ανεπίδεκτων είσπραξης θα έπρεπε να περιλαμβάνει και την αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου οικονομικού επιθεωρητή. Στο εξής  θα αρκεί η αιτιολογημένη άποψη για τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής, προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης.

Ωστόσο, από την ημερομηνία καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, δεν παύουν οι συνέπειες για τον οφειλέτη. Σύμφωνα με το νόμο μετά την καταχώριση και για δέκα έτη από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση, επέρχονται οι ακόλουθες έννομες συνέπειες:

Αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της οφειλής

– Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία. Εφόσον πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, χορηγείται βεβαίωση οφειλής.

– Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα άλλο προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός αν πρόκειται για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό. Οι αρμόδιες κατά τη χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών υπηρεσίες πρέπει να εξετάζουν αν η οφειλή έχει καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης.

– Δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί των παραπάνω προσώπων.
 

Σχόλια