Θεώρηση γνησίου της υπογραφής και από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, ΓΓΔΕ

0

 

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το όποιο δημοσιεύθηκε στον ΔΣΑ κατόπιν σχετικού αιτήματος, διευκρινίζεται ότι:

α) “ «…τρίτα πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να παραλαμβάνουν τελικές πράξεις, αντί των άμεσα ενδιαφερομένων, μόνο όταν φέρουν τη νόμιμη, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α’ 138) «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, ή τα Κ.Ε.Π, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3».

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, «οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις»

δ) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως και οι υπόλοιποι δικηγορικοί σύλλογοι, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ν.π.δ.δ. και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», έκδοσης Ιουνίου 2014, είναι καταχωρημένοι στην κατηγορία «Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου», εντός του δημόσιου τομέα, του τομέα Δικαιοσύνης.

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, ως Ν.Π.Δ.Δ. έχουν την αρμοδιότητα να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων και οι διοικητικές αρχές, επομένως και οι ΔΟΥ, οφείλουν να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής των νόμιμα εξουσιοδοτούντων έχει βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα αυτών.

Αναλυτικά το έγγραφο της Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μπορείτε να το δείτε όπως έχει αναρτηθεί εδώ:

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/dieykriniseis.pdf
 

Σχόλια