Γ.Γ.Καταναλωτή: Επιβολή προστίμου για παράνομη ποινή προεξόφλησης καταναλωτικού δανείου

0

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Παπαθανασίου ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 6.500 ευρώ σε Α.Ε για την επιβολή ποινής προεξόφλησης καταναλωτικού δανείου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Αναλυτικότερα, ύστερα από επώνυμη καταγγελία καταναλωτή, διαπιστώθηκε ότι η εταιρία επέβαλε ποινή ύψους 296,77 € για την προεξόφληση δανείου 12.000 €, με σταθερό επιτόκιο για 36 μήνες ενώ επιπλέον στη σύμβαση δεν αναφερόταν η έκταση της μείωσης, που δικαιούται ο καταναλωτής επί του κόστους της πίστωσης, σε περίπτωση προεξόφλησης, κατά παράβαση της ΚΥΑ Φ1 – 983/1991 περί καταναλωτικής πίστης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού «έχουμε κάνει από την αρχή σαφές ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παρεμβαίνει με αυστηρότητα σε κάθε περίπτωση όπου παραβιάζεται ο νόμος και τα δικαιώματα των καταναλωτών».