Γν.ΝΣΚ 215/2019: απώλεια και ανάκτηση δικηγορικής ιδιότητας μετά από καταδίκη

Απώλεια και ανάκτηση δικηγορικής ιδιότητας λόγω αμετάκλητης καταδίκης για αδίκημα το οποίο συνεπάγεται έκπτωση από το δικηγορικό λειτούργημα

0

Γνωμ. ΝΣΚ 215/2019
Ερώτηση: ερωτάται αν η απονομή χάριτος σε δικηγόρο που έχει απολέσει την ιδιότητά του, λόγω αμετάκλητης καταδίκης για αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση από το δικηγορικό λειτούργημα, επιφέρει ανάκτηση της ιδιότητάς του, παρά την αντίθετη ρύθμιση του άρθρου 27 του Κώδικα Δικηγόρων, και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, εάν απαιτείται αίτηση επαναδιορισμού ή η ανάκτηση της ιδιότητας επέρχεται αυτοδικαίως.

Απάντηση: Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους [Τμ.Ε], γνωμοδοτεί, ομοφώνως, ότι α) με την απονομή χάριτος στο Μ.Π., Δικηγόρο που έχει απολέσει την ιδιότητά του, λόγω αμετάκλητης καταδίκης για αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση από το δικηγορικό λειτούργημα, δεν επέρχεται αυτοδίκαιη ανάκτηση της δικηγορικής του ιδιότητας αλλά γεννάται δικαίωμα επαναδιορισμού του, για το μέλλον, παρά την αντίθετη ρύθμιση του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Δικηγόρων  και β) ο επαναδιορισμός επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεώς του, υπό την προϋπόθεση ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν όλες οι εκ της οικείας νομοθεσίας προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της υπ.αρ. 215/2019 Γν. του ΝΣΚ

Download the PDF file .