Γνωμοδότηση Εισ. Α.Π.: Τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων επί μεταβιβάσεως ακινήτου κειμένου εντός ΖΕΠ προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ

0

Με την υπ’ αριθμ 9/14.11.2014 Γνωμοδότηση προς το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Δημήτριος Δασούλας, απαντά στο υπ’ αρ. πρωτ. 385/2014 ερώτημα του ως άνω Συλλόγου «αν επί δωρεάς οικοπέδου κειμένου εντός της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης από τη Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης προς το Δήμο Κοζάνης, με σκοπό την κατασκευή Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, τυγχάνουν ή όχι εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2,3 και 7 του Ν. 947/1979 καθώς και αν οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν εφαρμογή σε κάθε μεταβίβαση, δηλαδή είτε λόγω δωρεάς είτε λόγω πώλησης».

Ο Αντιεισαγγελέας κ. Δασούλας επισημαίνει ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στις Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) και τη μελέτη και εκτέλεση των έργων αναπτύξεως ή αναπλάσεως τέτοιων ζωνών, όπως ρυθμίζονται αναλυτικά στα αρ. 23 επ. του Ν. 947/1979, η μεταβίβαση οιουδήποτε ακινήτου, που βρίσκεται εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, από τον «ανάδοχο φορέα» προς το Δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τυγχάνει όλων των αναφερομένων στο αρ. 59 παρ. 2, 3 και 7 του ίδιου Ν. 947/1979 απαλλαγών και προσθέτει επιπλέον, ότι τα δικαιώματα για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαίων και τη μεταγραφή αυτών δεν μπορούν να υπερβούν τις 6.000 δραχμές για το συμβολαιογράφο και τις 2.000 δραχμές για τον υποθηκοφύλακα. 

Προσθέτει επιπλέον, ότι από τη σαφή διατύπωση της προαναφερθείσης διατάξεως, η οποία ορίζει γενικά «Αι μεταβιβάσεις οιουδήποτε ακινήτου …», χωρίς να γίνεται διάκριση για μεταβίβαση εξ επαχθούς ή εκ χαριστικής αιτίας, συνάγεται χωρίς αμφιβολία, ότι οι διατάξεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε μεταβίβαση, είτε λόγω δωρεάς είτε λόγω πώλησης.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στην προκειμένη περίπτωση θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 και 7 του Ν. 947/1979, σύμφωνα με τις οποίες τα δικαιώματα για τη σύνταξη συμβολαίων και τη μεταγραφή αυτών δεν μπορούν να υπερβούν τα ποσά των 6.000 δραχμών για το συμβολαιογράφο και των 2.000 δραχμών για τον υποθηκοφύλακα, μετατρεπόμενα σε ευρώ.
 

 

Σχόλια