Γνωμοδότηση ΝΣΚ για διαφορές από συνδικαλιστικές άδειες

0

Την Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών (άρθρο 15 ν. 1264/1982) υπέδειξε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως το αρμόδιο θεσμικό όργανο για την επίλυση όλων των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων για τις συνδικαλιστικές άδειες. Η γνωμοδότηση υπ’ αριθμό 391/2012 εκδόθηκε από το Ε’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα το Υπουργείου ρωτούσε ποιό θεσμικό όργανο είναι αρμόδιο αν επιληφθεί της διαφοράς που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση μη χορήγησης των ημερών ή μη καταβολής των αποδοχών της συνδικαλιστικής άδειας, που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2224/1994, από τον εργοδότη.

Εξετάζοντας το ερώτημα που τέθηκε υπόψη του και τις συναφείς διατάξεις το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επεσήμανε σε πρώτη φάση την σημασία της θετικής εργοδοτικής υποχρέωσης χορήγησης συνδικαλιστικών αδειών και την βελτίωση στο ισχύον καθεστώς που επέφερε το άρθρο 6 παρ. 3 του ν.2224/1994 με την εισαγωγή των αμειβόμενων αδειών. Κατά δεύτερον τόνισε ότι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του νόμου 2224/1994 ισχύει και εφαρμόζεται παράλληλα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2,3 και 4 του νόμου 1264/1982, δεδομένου ότι δεν διαφαίνεται σχετική αντίθετη βούληση του νομοθέτη, ενώ σκοπός του νόμου είναι απλώς η κλιμάκωση της διάρκειας της συνδικαλιστικής άδειας αναλόγως με την σπουδαιότητα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και την συγκεκριμένη θέση του συνδικαλιστικού στελέχους. Με αυτό το σκεπτικό το ΝΣΚ κατέληξε σε κατ΄αναλογία νόμου εφαρμογή της διάταξης 17 παρ. 5 του νόμου 1264/1982 στις διαφορές που ανακύπτουν κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 2224/1994 (αμειβόμενες συνδικαλιστικές άδειες), ώστε αποκλειστικά αρμόδιο όργανο να είναι η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του άρθρου 15 του ν. 1264/1982. Εξάλλου, όπως επισημαίνεται στην γνωμοδότηση, με την υπαγωγή όλων των περί των συνδικαλιστικών αδειών διαφορών στην κρίση ενιαίας αρχής επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ενότητα στις λύσεις που δίνονται.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για διαφορές από συνδικαλιστικές άδειες

 

Σχόλια