Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ σχετικά με το “βραχιολάκι” των κρατουμένων

0

Σχετικά με το υπό επεξεργασία προεδρικό διάταγμα που αφορά το ηλεκτρονικό  “βραχιολάκι” εντοπισμού των υποδίκων ή καταδίκων, γνωμοδότησε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ζητώντας προσθήκες σε αυτό αλλά και εφιστώντας την προσοχή στον τρόπο εφαρμογής του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταδίκων και υποδίκων. .

Συγκεκριμένα, στο κείµενο του προεδρικού διατάγματος, θα πρέπει να αναφέρονται εξαντλητικά όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας, αλλά και να προβλέπεται πως το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητεί και να λαµβάνει, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πληροφορίες για τα δεδοµένα που το αφορούν, όταν έχει κάποιο ειδικότερο ενδιαφέρον και ιδίως στις περιπτώσεις που του αποδίδεται παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων δηλαδή των επιτηρουµένων.

Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να εξασφαλίσει ότι τα δεδοµένα διατηρούνται για το χρονικό διάστηµα των πέντε ετών από την έναρξη της επιτηρήσεως, εφόσον στο π.δ. αυτός ο χρόνος ορισθεί ως αναγκαίος για κάθε περίπτωση επιτηρήσεως, αλλά και να προβλέψει διαδικασίες και να λαµβάνει τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών,
με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο δικαίωµα προστασίας τους.

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,6948&_dad=portal&_schema=PORTAL