Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για αναθεώρηση του Αγορανομικού Κώδικα

0

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διατύπωσε κατά τη Συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου και στα πλαίσια της αρμοδιότητας της για την έκδοση γνωμοδοτήσεων εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας την υπ’ αριθμ. 24/VII/2012 Γνώμη της επί των διατάξεων του Ν.Δ. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11/5/1946 Ν.Δ. «Περί αγορανομικού κώδικος».

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω Γνωμοδότηση (PDF) εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης του Αγορανομικού Κώδικα που έχει ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στοχεύει στην εξέταση των ισχυουσών διατάξεων του Ν.Δ. 136/1946 υπό το πρίσμα των αρχών και κανόνων που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ενώ έχει τεθεί υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου και της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που εκπονεί το κείμενο του υπό διαμόρφωση νέου Αγορανομικού Κώδικα.

Με την εν λόγω Γνωμοδότηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προτείνει:

1) Την απάλειψη των διατάξεων που αφορούν:

α) τον καθορισμό σχέσεων παραγωγής, προμήθειας, διανομής και κατανάλωσης (άρθρο 1 παρ. 1 (α) και (ιγ) του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις, εξαιτίας της ευρύτητας, ασάφειας και αοριστίας τους, αφενός μεν είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, αφετέρου δε, ενέχουν σοβαρότατο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

β) την απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από μία περιφέρεια στην άλλη και απαγόρευση /περιορισμό πωλήσεως και καταναλώσεως ειδών βιοτικών αναγκών (άρθρο 1 παρ. 1 (στ) και (ζ) του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση της (εθνικής ή κοινοτικής) αγοράς και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

γ) την απαγόρευση των εξαγωγών (άρθρο 1 παρ.1 (η) του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις προκαλούν στεγανοποίηση μεταξύ των εθνικών αγορών και τεχνητή διαμόρφωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης.

δ) την κατηγοριοποίηση των προϊόντων ως ελεγχόμενων ή μη σε όλη την επικράτεια ή ανάλογα με τις περιφέρειες και τον περαιτέρω χαρακτηρισμό τους ως ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος ή διατιμημένα (άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ιδιαίτερης σοβαρότητας άμεσο περιορισμό του ανταγωνισμού, ενώ οι επιδιωκόμενοι στόχοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από λιγότερο περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ε) τον καθορισμό κατώτατης τιμής, της διάθεσης με οποιοδήποτε τρόπο κάθε αγαθού που παράγεται στη χώρα ή εισάγεται (άρθρο 1α (ε) του Ν.Δ. 136/1946), δεδομένου ότι τέτοιου είδους μέτρα συνιστούν σοβαρότατο περιορισμό του ανταγωνισμού και οδηγούν σε στεγανοποίηση της αγοράς.

στ) τον καθορισμό των κομίστρων μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (άρθρο 1 παρ. 1 (ιβ) του Ν.Δ. 136/1946) δεδομένου ότι, αφενός μεν πληθώρα νομοθετημάτων ρυθμίζουν κατά τρόπο ειδικό τους επιμέρους τομείς μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων, αφετέρου δε, η επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού στις μεταφορές θα συμβάλλει στη βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και τελικώς των λιανικών τιμών.

ζ) τους μηχανισμούς εποπτείας τιμών (άρθρα 1α (α) και (δ) του Ν.Δ. 136/1946) για τους λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 21/VII/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής.

2) Την αντικατάσταση από λεπτομερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις, των διατάξεων που αφορούν:

α) τον καθορισμό ανώτατης τιμής (άρθρο 1 παρ. 1 (δ), (ε), (ια) και (ιστ) και παρ. 2, άρθρο 5 παρ. 1 και 2, άρθρο 7 παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 1 και άρθρο 16 παρ. 1 κατά το μέρος που αφορούν σε καθορισμό ανώτατων τιμών) και

β) τον καθορισμό ποσοστού κέρδους ή εκφρασμένου σε απόλυτες μονάδες κέρδους επί των πωλουμένων ειδών ή παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής (άρθρο 1 παρ. 1 (ια) και (ιστ), άρθρο 5 παρ. 2, άρθρο 7 παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 1, άρθρο 16 παρ. 1 κατά το μέρος που αφορούν σε καθορισμό ποσοστού κέρδους ή εκφρασμένου σε απόλυτες μονάδες κέρδους) ώστε να οριοθετείται σαφέστερα η δυνατότητα της Διοίκησης να καθορίζει ανώτατη τιμή ή/και ποσοστό κέρδους είτε όπου εξ’ αντικειμένου είναι ανέφικτο να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός και μόνον εφόσον μια τέτοια παρέμβαση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

3) Την τροποποίηση και εξειδίκευση από λεπτομερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις, των διατάξεων που αφορούν:

α) την οργάνωση και μεταφορά των προϊόντων (άρθρο 1 παρ.1 (β) του Ν.Δ. 136/1946) και

β) τον τόπο και τρόπο εμπορίας και πώλησης αντικειμένων βιοτικών αναγκών (άρθρο 1 παρ. 1 (ι) του Ν.Δ. 136/1946) προκειμένου να προβλέπεται ότι η κανονιστική αρμοδιότητα ασκείται όταν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος ή ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των προϊόντων και της ομαλότητας και αλήθειας των συναλλαγών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και σε εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία, και μόνον εφόσον τα εν λόγω θέματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη νομοθεσία.

4) Τη διατήρηση των άρθρων 22, 23, 24 και 25 του Αγορανομικού Κώδικα περί επίταξης, δεδομένου του έκτακτου, επείγοντος και πρόσκαιρου χαρακτήρα τους κατά τις επιταγές του Συντάγματος και κατά προτίμηση μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που πρόκειται να διαταχθεί επίταξη ως προπαρασκευαστικό μέτρο.

Σχόλια