Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τα Πρυτανικά Συμβούλια

0

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ. αριθμ. 124/2013 γνωμοδότησή του [PDF] , έκρινε ότι οι Πρυτάνεις, προς υποβοήθηση του έργου τους, δικαιούνται να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες τόσο στους υπάρχοντες Αντιπρυτάνεις, βάσει του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011 αλλά και σε άλλους Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του εκάστοτε Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Ειδικότερα, ο Πρύτανης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απέστειλαν ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αναφορικά με το εάν για την υποβοήθηση του έργου του ή για τη νόμιμη αναπλήρωσή του, ο Πρύτανης, με απόφαση που εγκρίνεται από το Συμβούλιο, δικαιούται να ορίσει και άλλους Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, ως Αναπληρωτές Πρύτανη ή υποχρεούται να ορίσει μόνο τους προσωρινώς υφιστάμενους Αντιπρυτάνεις καθώς και εάν το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου δικαιούται να μην εγκρίνει την παραπάνω απόφαση του Πρύτανη.

Το Γ’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. εξετάζοντας τα προβλεπόμενα στα αρθρ. 8 παρ. 17 και 80 παρ. 22 εδ. α’ του Ν. 4009/2011, στο αρθρ. 12 παρ. 1 και 2 του Ν. 4076/2012 καθώς και στο αρθρ. 34 παρ. 6 του Ν. 4115/2013 έκρινε ότι στόχος των νομοθετικών ρυθμίσεων είναι η βελτίωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και η προσαρμογή τους στις εξελισσόμενες κοινωνικές, οικονομικές και επιστημονικές συνθήκες και απαιτήσεις . Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. ορίζεται ως όργανο διοίκησης προεχόντως το Συμβούλιο του ιδρύματος, ο Πρύτανης και η Σύγκλητος. Το Συμβούλιο θεσμοθετήθηκε για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, της αποτελεσματικότητας και της αριστείας των Πανεπιστημίων και έχει αρμοδιότητες ελεγκτικές και εγκριτικές των πράξεων άλλων οργάνων της Διοίκησης του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο αναδεικνύεται σε όργανο εποπτείας και λογοδοσίας σε αυτό των λοιπών οργάνων ενώ διασφαλίζει και την ενότητα δράσης των οργάνων του Α.Ε.Ι., ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Μεταξύ των λοιπών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου είναι και η έγκριση της απόφασης του Πρύτανη, με την οποία ορίζονται Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη.

Με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, οι Αντιπρυτάνεις, από κοινού με τον Πρύτανη αποτελούσαν τις Πρυτανικές Αρχές των Α.Ε.Ι., καταργήθηκαν όμως ως όργανα διοίκησης με το Ν. 4009/2011. Παρ’ όλα αυτά, με μεταβατικές διατάξεις των Ν. 4076/2012 και 4115/2013 διατηρήθηκαν προσωρινά μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Ωστόσο, οι Αντιπρυτάνεις δεν εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν μέχρι την ισχύ του Ν. 4009/2011 διότι έπαυσαν να αποτελούν όργανα των Α.Ε.Ι. και μόνο μεταβατικά υπάρχουν στο νομικό κόσμο. Συνεπώς, οι Αντιπρυτάνεις ασκούν πλέον όποιες αρμοδιότητες τους μεταβιβάσει ο Πρύτανης.

Με τις μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις των ανωτέρω νόμων περιορίζεται ουσιαστικά η αρμοδιότητα του Πρύτανη να επιλέγει τους Αναπληρωτές Πρύτανη. Αν και πρόκειται για περιορισμό μικρής διάρκειας, συρρικνώνεται δραστικά το δικαίωμα του Πρύτανη να επιλέγει τους άμεσους συνεργάτες του. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η άποψη ότι ο αριθμός των Αναπληρωτών Πρύτανη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) είναι αβάσιμη καθώς δεν υπάρχει σχετική νομοθετική διάταξη ενώ τον αριθμό των αναγκαίων ατόμων για επιτυχή άσκηση των Πρυτανικών αρμοδιοτήτων τον γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο Πρύτανης.

Αναφορικά δε, με την αρμοδιότητα του Συμβουλίου του Ιδρύματος για έγκριση της απόφασης του Πρύτανη, αυτή εκτείνεται στην έρευνα της ύπαρξης ή μη των νόμιμων προσόντων στο πρόσωπο των ορισθησόμενων Αναπληρωτών Πρύτανη καθώς και στην έρευνα της νόμιμης ύπαρξης της ανατεθείσας αρμοδιότητας αλλά δεν μπορεί να φτάσει μέχρι του σημείου της αναίρεσης της εκ του νόμου δυνατότητας του Πρύτανη να επιλέγει τους Αναπληρωτές Πρύτανη και να τους αναθέτει αρμοδιότητες. Αντίθετη εκδοχή θα οδηγούσε σε διατάραξη των σχέσεων ισορροπίας των κορυφαίων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.

Με βάση τα ανωτέρω, το Γ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ότι ο Πρύτανης, προς υποβοήθηση του έργου του, δικαιούται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες, κατά το αρθρ. 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011, στους υπάρχοντες Αντιπρυτάνεις αλλά και πέραν αυτών και σε άλλο Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Ιδρύματος, κατ’ επιλογή του αλλά και σε αριθμό εύλογο και ικανό για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιδρύματος. Το δε, Συμβούλιο του Πανεπιστημίου εγκρίνει την απόφαση ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη στο πλαίσιο των κριτηρίων άσκησης της ως άνω αρμοδιότητας του Πρύτανη.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, κ. Θ. Πελεγρίνης, με σχετικό έγγραφό του, έκανε δεκτή την ανωτέρω γνωμοδότηση και κάλεσε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος, κ. Δ. Μπερτσιμά να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος, η οποία, όπως επισημαίνει ο Πρύτανης, ήδη παρακωλύεται.

Σχόλια