Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την εταιρεία του Ε. Καλούση

0

 Μετά από προσφυγή 18 Δικηγορικών Συλλόγων το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Τμ. Ασφαλιστικών Μέτρων) αποφάσισε με την υπ.αριθμ. 5612/2012 απόφασή του, την αναστολή λειτουργίας της εταιρίας του Ευάγγελου Καλουση.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο κείμενο της απόφασης: “Ο καθ’ου παρά την έλλειψη της δικηγορικής ιδιότητας και την απώλεια της ιδιότητας του δικαστικού λειτουργού μετά την καταδίκη του για ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα, είχε συστήσει δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «Kaloussis & Partners – Νομικές Υπηρεσίες» («Kaloussis & Partners – Law Firm»). Μάλιστα, στην ιστοσελίδα «www.kaloussis.gr» προέβαλε την εν λόγω δικηγορική εταιρία και τις παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες. Καθίσταται σαφές ότι ο καθ’ου αντιποιούμενος την ιδιότητα του δικηγόρου διαφήμιζε ότι διενεργεί δικηγορικές εργασίες συγκεντρώνοντας πελατεία στο ως άνω γραφείο, το οποίο φερόταν να τηρεί με την ιδιότητα του δικηγόρου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για το προσωπικό του γραφείο, εντός του οποίου λειτουργεί συσταθείσα νομική εταιρία εμπορικού χαρακτήρα διεπόμενη από τις διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 123/2006.”

Καταλήγοντας η απόφαση ορίζει τα ακόλουθα μέτρα τα οποία και υποχρεώνει τον Ε. Καλούση να λάβει: α) να αφαιρέσει τις διαφημιστικές πινακίδες που είχε τοποθετήσει στα γραφεία και στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν η εταιρία, β) να απέχει από κάθε μελλοντική ανάρτηση νέας διαφημιστικής πινακίδας, αλλά και από τη χρήση κάθε διακριτικού γνωρίσματος (λογοτύπου, σφραγίδας κτλ.) που θα έχει συνθετικό την τέως ιδιότητά του ως δικαστικού λειτουργού, ή θα υπαινίσσεται παροχή νομικών – δικηγορικών υπηρεσιών, γ) να καταργήσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.kaloussis.gr και να απέχει στο μέλλον από τη δημιουργία νέας και δ) να απέχει από κάθε μελλοντική επ’ αμοιβή παροχή παντός είδους νομικών – δικηγορικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών, γνωμοδοτικών, ή διεκπεραιωτικών, ατομικά, ή σε συνεργασία με δικηγόρο.

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την εταιρεία του Ε. Καλούση

Σχόλια