spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΗ Coca-Cola μπορεί να αντιταχθεί στην καταχώριση σήματος που χρησιμοποιεί την ίδια...

Η Coca-Cola μπορεί να αντιταχθεί στην καταχώριση σήματος που χρησιμοποιεί την ίδια γραφή με τη δική της

 

Παρότι το σημείο «Master» χρησιμοποιείται μόνο στη Συρία και στη Μέση Ανατολή με μορφή ανάλογη με αυτή της Coca-Cola, η Coca-Cola μπορεί να αποδείξει, ως λογικό συμπέρασμα, κίνδυνο οικονομικού παρασιτισμού, υπό την έννοια ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά το «Master» κατά τον ίδιο τρόπο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To 2010, η συριακή εταιρία Modern Industrial & Trading Investment (Mitico) υπέβαλε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αίτηση καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ποτά και τρόφιμα, του  σήματος που εικονίζεται στην φωτό.

Η εταιρία Coca-Cola άσκησε τότε ανακοπή επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τέσσερα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε καταχωρίσει προγενέστερα (βλ. φωτο). Ειδικότερα, η Coca-Cola προσάπτει στη Mitico ότι χρησιμοποιεί, στο εμπόριο και στον ιστότοπό της www.mastercola.com, το σήμα MASTER υπό μορφή που θυμίζει αυτή της Coca-Cola (βλ. φωτο).

Το EUIPO απέρριψε την ανακοπή της Coca-Cola με την αιτιολογία ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία δεν ήταν παρόμοια και δεν υπήρχε επομένως κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ τους, παρά το πανομοιότυπο των σχετικών προϊόντων. Επιπλέον, το EUIPO δεν έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η Coca-Cola για να αποδείξει την πρόθεση της Mitico να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τη φήμη των προγενέστερων σημάτων της.

Η Coca-Cola άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της απόφασης του EUIPO, την οποία το τελευταίο ακύρωσε με απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2014 1 . Κατά το Γενικό Δικαστήριο, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσίαζαν στοιχεία οπτικής ομοιότητας συνιστάμενα όχι μόνο στην «ουρά» που προεκτείνει τα αντίστοιχα αρχικά τους γράμματα «c» και «m» σε μια καμπύλη εν είδει υπογραφής, αλλά και στη χρήση κοινής γραμματοσειράς, της σπενσεριανής γραφής, που δεν είναι συνήθης στη σύγχρονη συναλλακτική πραγματικότητα. Έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία παρουσίαζαν χαμηλό μεν βαθμό ομοιότητας, επαρκή όμως ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να συσχετίσει το σημείο «Master» και τα τέσσερα προγενέστερα σήματα της Coca-Cola, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι το EUIPO όφειλε να εξετάσει κατά πόσον η χωρίς νόμιμη αιτία χρήση του σημείου «Master» προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τη φήμη των προγενέστερων σημάτων της Coca-Cola ή τους προκαλούσε βλάβη. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι το EUIPO υπέπεσε σε πλάνη καθόσον δεν έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε προσκομίσει η Coca-Cola.

Το 2015, το EUIPO εξέδωσε νέα απόφαση βάσει της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου του 2014. Η ανακοπή της Coca-Cola απορρίφθηκε εκ νέου, καθότι το EUIPO έκρινε αυτή τη φορά ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε προσκομίσει η Coca-Cola δεν ήταν δυνατόν να αποδείξουν την ύπαρξη κινδύνου οικονομικού παρασιτισμού.

Μη ικανοποιημένη από τη νέα αυτή απόφαση του EUIPO, η Coca-Cola προσέφυγε εκ νέου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωσή της.

Με τη σημερινή απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο κάνει δεκτή την προσφυγή της Coca-Cola και ακυρώνει την απόφαση του EUIPO του 2015.

Λαμβανομένου καταρχάς υπόψη του γεγονότος ότι το σημείο «Master» δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεδομένου ότι τα προϊόντα Master διατίθενται στη Συρία και στη Μέση Ανατολή), το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι το EUIPO όφειλε να συνεκτιμήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την εμπορική χρήση του σημείου «Master» εκτός της Ένωσης, προκειμένου να αποδειχθεί κατά πόσον υπάρχει ο κίνδυνος να προσπορίσει η τυχόν μελλοντική χρήση του σημείου αυτού εντός της Ένωσης αθέμιτο όφελος από τη φήμη των τεσσάρων προγενέστερων σημάτων της Coca-Cola. Πράγματι, προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου, πρέπει μια επιχείρηση όπως η Coca-Cola να έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί τη χρήση ενός σημείου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να τεκμηριώσει το λογικό συμπέρασμα σχετικά με την ενδεχόμενη εμπορική χρήση του σημείου αυτού σε περίπτωση καταχωρίσεώς του στην Ένωση. Το Γενικό Δικαστήριο φρονεί επ’ αυτού ότι, κατ’ αρχήν, από μια αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συναχθεί λογικά ότι ο δικαιούχος του έχει την πρόθεση να διαθέσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του εντός της Ένωσης. Εν προκειμένω, είναι επομένως λογικά προβλέψιμο ότι, εάν επιτύχει την καταχώριση του επίμαχου σήματος, η Mitico έχει την πρόθεση να διαθέσει εντός της Ένωσης τα προϊόντα της με το σήμα MASTER.

Το Γενικό Δικαστήριο αναφέρει ακολούθως ότι, από τον τρόπο με τον οποίο η Mitico χρησιμοποιεί επί του παρόντος το σημείο «Master» εκτός της Ένωσης, είναι δυνατόν να συναχθεί, εκ πρώτης όψεως, μελλοντικός μη υποθετικός κίνδυνος αθέμιτου οφέλους στην Ένωση, δεδομένου ότι η Mitico δεν προσκόμισε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο ως προς ενδεχόμενες εμπορικές προθέσεις που να διαφέρουν στην Ένωση από την εμπορική πρακτική της στη Συρία και τη Μέση Ανατολή.

Το Γενικό Δικαστήριο συμπεραίνει από τα ανωτέρω ότι το EUIPO υπέπεσε σε πλάνη κατά την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με την εμπορική χρήση του σημείου «Master» εκτός της Ένωσης, καθόσον δεν έλαβε υπόψη τα λογικά συμπεράσματα και τις αναλύσεις πιθανοτήτων που μπορούν να απορρέουν από αυτά σχετικά με τον κίνδυνο παρασιτισμού για την Coca-Cola εντός της Ένωσης.

 

Lawjobs