Ξεκίνησε η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης Σήματος

0

 

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου δήλωση κατάθεσης εμπορικού σήματος δύναται να εισέλθει στο σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό χρήστη που ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητά του.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων

Σε περίπτωση που στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης σήματος προβαίνει πληρεξούσιος δικηγόρος επισυνάπτει στη δήλωση και το σχετικό γραμμάτιο προείσπραξης με τους ενσωματωμένους σε αυτό προβλεπόμενους φόρους. Ο υπολογισμός των τελών κατάθεσης γίνεται αυτόματα από το σύστημα και η πληρωμή τους πραγματοποιείται με τη χρήση της Υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου του Υπ. Οικονομικών.

Όταν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη παραβόλου για το απαιτούμενο ποσό και το ποσό αυτό έχει δεσμευθεί επιτυχώς, η κατάθεση δήλωσης σήματος θεωρείται περατωμένη και το σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σήματος χορηγεί ηλεκτρονικό αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης. Το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης φέρει τον ακριβή χρόνο κατάθεσης και περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου και συγκεκριμένα τον εκδότη, το θέμα, την ημερομηνία και την ώρα καταχώρισης, καθώς και το μοναδικό αριθμό δήλωσης κατάθεσης σήματος. Ως χρόνος καταχώρισης λογίζεται η ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής, όπως αυτή παρέχεται από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης αποστέλλεται από την Υπηρεσία Σημάτων στον καταθέτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της δήλωσης κατάθεσης.
 

Σχόλια